ALGEMENE VOORWAARDEN

Om alles in goede banen te leiden en alle deelnemers en/of bezoekers een prettig evenement te bieden, heeft de organisatie ‘Stichting Nesse Charity’  een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid.

Door het kopen van een ticket of het deelnemen of bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en de  huisregels.

Ticket verkoop en toegang

Tickets zijn verkrijgbaar via de website. Koop geen tickets via derden, er is geen garantie dat dit echte tickets zijn. Het is verboden om tickets onrechtmatig door te verkopen. Dit geldt o.a. in situaties waarbij winst wordt gemaakt op gekochte tickets. De organisatie behoudt zich het recht verkoop te verbieden.

Gekochte tickets zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en worden niet teruggenomen door de organisatie. 

Ieder ticket heeft een unieke code die bij het inchecken en/of de ingang van het evenement wordt gescand. 

Elke bezoeker dient bij het betreden van de evenementen locatie in het bezit te zijn van een geldig en uniek entreebewijs en een geldige legitimatie.

Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaartjes of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig kaartje, wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.

Bij deelname en/of het betreden van het evenement kan de bezoeker op verzoek van security gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.

Aan het betreden van het evenement zit geen minimumleeftijd verbonden. Deelname en/of toegang voor kinderen jonger dan 4 jaar is gratis.

Tijdens het evenement dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV-studentenkaart.

Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het evenement niet toegestaan. Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen, paraplu’s, wandelstokken, camerastatieven en dergelijke.

Aansprakelijkheid algemeen

Deelname en/of betreden van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van de deelnemende ondernemers, danwel geleden schade die hieruit voortvloeit.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door overmacht.

Wanneer het evenement door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door weersomstandigheden waarbij het deelnemen van het evenement onveilig is voor bezoekers, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de bezoeker i.v.m. gemaakte kosten door de organisatie.

Huisdieren

In verband met hygiënevoorschriften zijn huisdieren niet toegestaan op het evenementen terrein.

Gebruik van alcoholische dranken

Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is tijdens het evenement van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Munten

Er kan op het gehele evenement alleen betaald worden met daarvoor bestemde munten. Deze munten zijn alleen verkrijgbaar bij de door de organisatie aangeboden verkooppunten. Munten zijn en blijven eigendom van de organisatie. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

Overig

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie alsmede brandweer, politie, GGD en ander bevoegd gezag.

De beveiliging en organisatie behouden zich het recht een ieder de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie of politie, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd. Om welke reden dan ook worden betaalde entreegelden in deze gevallen niet geretourneerd.

Tijdens het evenement kunnen foto’s of opnamen worden gemaakt ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en deelname of het betreden van het evenement geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

Het is niet toegestaan op of in de nabijheid van het festival flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.

De organisatie behoudt zicht het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.

Contact

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via  info@nessesloepenrally.nl

Rotterdam, 1 mei 2022


HUISREGELS EN VOORWAARDEN 

Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig evenement te bieden, heeft de organisatie ‘Stichting Nesse Charity’ een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid.

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden  en onderstaande huisregels.

Lees alle huisregels en voorwaarden

Door het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden en bent u verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers het evenement gegeven aanwijzingen op te volgen.

Voor alle gevallen en/of situaties waarin de huisregels niet voorzien, behoudt de Organisatie zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoeker is gebonden.

Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen.

Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaarten of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig kaartje, wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.

Online gekochte kaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. U kunt gevraagd worden om u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Restitutie van kaarten en munten om wat voor reden, is niet mogelijk.

Op het festivalterrein zijn munten het enige geldige betaalmiddel. Er worden geen munten retour genomen. Munten zijn niet inwisselbaar voor geld. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, letsel of enig andere schade aan personen of goederen.

Het betreden van het festivalterrein is geheel op eigen risico.

Bij het betreden van het evenemententerrein kan de bezoeker op verzoek van de beveiliging gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.

Personen jonger dan 18 jaar mogen het evenement uitsluitend betreden of verlaten onder begeleiding van een meerderjarige (tenminste 30 jaar oud).

Tijdens het evenement dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV-studentenkaart.

Het wettelijke vastgestelde rook- en alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.

Personen vanaf 18 jaar kunnen bij de kassa, op vertoon van de legitimatie, een NIET-NIX18-bandje ophalen.

Drugs zijn verboden. Bij constatering wordt de bezoeker verwijderd van het evenemententerrein.

Wildplassen is verboden. Bij constatering wordt de bezoeker verwijderd van het evenemententerrein.

Door bezoekers meegebrachte huis(dieren), eet- en drinkwaar, gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het evenement niet toegestaan. Indien de Organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor het evenement en bezoekers, behoud de organisatie zich het recht het voorwerp in te nemen.

Het meebrengen van professionele opnameapparatuur (en opzet- of telelenzen) is niet toegestaan, tenzij een met de Organisatie schriftelijk overeengekomen accreditatie.

Het is niet toegestaan om op, of nabij het evenemententerrein flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.

Het verblijf van het kind op het terrein en deelname aan de activiteiten blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de bezoeker met wie het kind het evenement heeft betreden.

Contact

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels en voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via  info@nessesloepenrally.nl

Rotterdam, 1 mei 2022